West-Vlaanderen : de gedreven provincie

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in 8200 Sint-Andries. Het provinciebestuur is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:
•    identificatiegegevens zoals: naam, voornaam en e-mail, adres
•    elektronische identificatiegegevens zoals: IP-adressen en cookies
•    financiële en transactiegegevens zoals: bankrekeningnummers
•    persoonlijke kenmerken zoals: geboortejaar, geslacht en lengte 
•    foto- en beeldmateriaal

Deze gegevens komen bij ons terecht:
•    omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd
•    omdat we ze verzamelen als je onze sites gebruikt
•    omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (andere overheden of partners)
Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. Dit houdt in dat we jouw e-mailadres gebruiken om je na de campagne een enquête te sturen. De verwerking van de resultaten van de enquête verloopt echter volledig gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren. De resultaten gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw gegevens omdat we deze nodig hebben voor het contract dat we onderling afsluiten in het kader van de testkaravaan. 
Met de verwerking proberen we een aantal doelstellingen te realiseren. Dit houdt in dat:
-    we met elkaar moeten kunnen communiceren over de testkaravaan en jouw deelname;
-    we vervoersmiddelen moeten kunnen bestellen voor jou;
-    dat we een verzekering kunnen aangaan voor vervoersmiddelen;
-    dat we onze eigen dienstverlening naar jullie willen verbeteren aan de hand van jullie feedback.
Met het foto- en beeldmateriaal voeren we promotie voor de testkaravaan, zodat we ook nieuwe deelnemers kunnen overtuigen om in te stappen.

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.
De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zullen nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:
-    het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?")
-    je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming;
-    we zijn wettelijke verplicht om dit te doen;
-    ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Om de eerder vermelde doelstellingen te behalen geven we jouw gegevens door aan volgende personen of instanties:
-    jouw lokale campagnecoördinator;
-    de fietsenleverancier;
-    de verzekeraar;
-    de ontwikkelaar van de website;
-    de hostingleverancier van de website.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Als betrokkene heb je bepaalde rechten:
-    Recht op inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou in het kader van de testkaravaan verwerken.
-    Recht op rectificatie en aanvulling: je kan foutieve gegevens altijd laten corrigeren. Dit is ook voor ons belangrijk, dus geef snel wijzigingen door.
-    Recht op beperking van de verwerking: als de gegevens foutief zijn, dan zullen we ze niet verwerken tot ze correct zijn.
-    Recht op bezwaar tegen de verwerking: je kan bezwaar uitoefenen tegen de verwerking, maar dan kunnen we de eerder vermelde doelstelling niet meer halen en is er geen overeenkomst meer. Bezwaar tegen de verwerking komt er op neer dat je niet (meer) wenst deel te nemen aan de testkaravaan (zie ook reglement en gebruiksvoorwaarden).
-    Recht op dataportabiliteit: indien je wenst kunnen we de gegevens die we over jou verwerken beschikbaar stellen in een digitaal formaat. Welk formaat en hoe spreken we onderling af.
-    Recht op vergetelheid: zolang je deelneemt aan de testkaravaan kunnen we je gegevens niet wissen. 
-    Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: dit is niet van toepassing op onze verwerking.

Om jouw rechten uit te oefenen neem je best contact op met: [email protected] 

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected].

Ben je daarna nog steeds niet tevreden over onze werkwijze of heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan neem je best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 78
e-mail: [email protected]