West-Vlaanderen : de gedreven provincie

Als deelnemer van deze campagne verklaar je je akkoord met volgende bepalingen: 

1. Algemene campagneprincipes:

 • De campagne staat open voor zowel personeelsleden die een aangeboden vervoermiddel willen uittesten als voor personeelsleden die geen vervoermiddel willen uittesten maar wel reeds duurzaam van en naar het werk komen.
 • Deelnemers engageren zich om gedurende de betrokken campagneperiode er naar te streven om minstens 50% van hun werkdagen zich duurzaam te verplaatsen tijdens hun woon-werktraject. Indien er gebruik gemaakt wordt van een gratis ter beschikking gesteld vervoermiddel, dan moet je er eveneens naar streven om dit vervoermiddel minstens 50% van de werkdagen te gebruiken voor het woon- werktraject.
 • Je vult het inschrijvingsformulier op www.testkaravaan.be in eer en geweten in.
 • Indien je gebruik maakt van een gratis ter beschikking gesteld vervoermiddel, engageer je je om na afloop van de campagne een evaluatieformulier in te vullen over jouw persoonlijke ervaringen met dit betrokken voertuig.
 • De aangeboden vervoermiddelen zijn in eerste instantie bedoeld voor woon-werkverkeer, maar ook gebruik buiten het persoonlijke woon-werkverkeer is toegelaten (behalve voor de openbaar vervoerpassen/blue bikes, zie punt 3). De fietsen zijn immers verzekerd voor eventuele materiële schade door gebruik van de deelnemers aan de testkaravaan.
 • De aangeboden vervoermiddelen mogen NIET aan derden ontleend/ter beschikking gesteld worden.
 • Enkel personeelsleden van deelnemende bedrijven kunnen zich inschrijven.

2. Ontlenen van een fiets/fietskar

 • De ter beschikking gestelde fiets(kar) wordt in eerste instantie gebruikt voor je woon-werkverplaatsing gedurende de campagneperiode. Beperkt gebruik buiten het persoonlijke woon-werkverkeer kan, maar gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en moet beperkt zijn.
 • Fietsers dienen de normale weg van en naar het werk te volgen. De verzekering arbeidsongevallen van het bedrijf waar de werknemer tewerkgesteld is, dekt bij aanvaarding van het dossier lichamelijke schade opgelopen tijdens de woon-werkverplaatsing. Lichamelijke schade opgelopen tijdens verplaatsingen buiten het woon-werktraject valt niet onder de verzekering arbeidsongevallen en is niet ten koste van het bedrijf. Materiële schade aan de fiets is verzekerd door het provinciebestuur West-Vlaanderen.
 • De fietsen die gratis in bruikleen gesteld worden aan het betrokken personeelslid zijn wettelijk in orde en beschikken over 2 sloten (één hoefijzerslot en één kettingslot). Indien je toch een gebrek vaststelt, geef dit dan onmiddellijk door aan de interne campagneverantwoordelijke van je bedrijf.
 • Hou er rekening mee dat je de fietsen dient af te halen en terug te brengen op de site van jouw bedrijf waar je tewerkgesteld bent.
 • Je beheert de fiets(kar) als een voorzichtig en redelijke persoon. Zo zorg je ervoor dat de fiets(kar) steeds veilig gestald is, je de bijhorende fietssloten gebruikt en je de fiets in dezelfde staat terug bezorgt.
 • Ingeval van diefstal maak je een kopie van het proces-verbaal opgemaakt door de politie én de originele sleutel over aan de campagneverantwoordelijke van je organisatie/bedrijf. Indien dit niet mogelijk is, dien je de fiets terug te betalen.
 • De elektrische fiets mag enkel gebruikt worden voor het volledige woon-werktraject, niet in combinatie met wagen, trein of bus (mag dus bijvoorbeeld niet aan het treinstation gestald worden als pendelfiets)

3. Gebruik van railpassen/buskaarten

 • De aangeboden railpassen/buskaarten/blue bike passen mogen ENKEL gebruikt worden voor het woon-werktraject door het betrokken personeelslid gedurende de campagneperiode.
 • Ten laatste 2 weken na afloop van de campagneperiode bezorg je ALLE (zowel gebruikte als niet gebruikte) ter beschikking gestelde railpassen/buskaarten/blue bike passen met vermelding van je naam en werkplaats in een gesloten enveloppe aan de interne campagneverantwoordelijke van je bedrijf.
 • Indien misbruik vastgesteld wordt of de ter beschikking gestelde railpassen/buskaarten niet terugbezorgd worden aan de interne campagneverantwoordelijke van je bedrijf, zullen de betrokken ritten door het provinciebestuur West-Vlaanderen teruggevorderd worden bij het betrokken personeelslid.

4. Toewijzing van aanvraag testvervoermiddel

 • Deelnemers kunnen gedurende de campagneperiode gratis een duurzaam vervoermiddel uittesten.
 • Zowel personeelsleden die voor de start van de campagne alleen met de wagen naar het werk komen als personeelsleden die hun woon-werktraject reeds duurzaam aflegden, komen in aanmerking om een aangeboden vervoermiddel uit te testen.
 • Per campagneperiode (overeengekomen aantal testweken tussen provinciebestuur West-Vlaanderen en het bedrijf) worden er voor uw bedrijf een bepaald aantal speed pedelecs, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen, vouwfietsen en fietskarren ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn er ook een onbeperkt aantal railpassen/buskaarten/Blue Bike vouchers ter beschikking.
 • De provincie West-Vlaanderen streeft naar een verduurzaming van het woon-werkverkeer en daarom geeft ze voorrang aan autosolisten die een vervoermiddel wensen uit te testen, indien de vraag hoger is dan het aanbod.

5. Wetgevend kader/toewijzing/gebruik van speed pedelecs

Sedert 1/10/2016 staan speed pedelecs, snelle elektrische fietsen met een trapondersteuning tot 45 km/u in de wegcode gecatalogeerd als “bromfiets”. Omdat deze snelle elektrische fiets toch meer heeft van een fiets dan een bromfiets, heeft men in België een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de “bromfiets klasse P” (voor “speed Pedelec”). Een speed pedelec is dus geen fiets, maar een bromfiets. Speed pedelecs vormen een aparte categorie binnen de bromfietsen, naast de klassen A en B. Formeel omschreven als 'een tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45km per uur en met volgende kenmerken:

 • een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
 • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW indien het een elektrische motor betreft'.

Bestuurders moeten dus de regels volgen die gelden voor bromfietsen. In tegenstelling dus tot wie rijdt met een elektrische fiets tot 25km/u. Hier zijn de regels voor fietsers van toepassing. Voor iedere elektrische fiets is een minimumleeftijd van 16 jaar.

 • De speed pedelec gebruikers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u de fietspaden te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht.
 • De regering introduceert nieuwe verkeersborden om de plaats van speed pedelec-bestuurders op de weg aan te geven. Er zijn 10 nieuwe onderborden: M11 tot en met M20. Meer info vindt u in de Wegcode en onder deze link
 • De gebruiker van een speed pedelec heeft helmplicht, die volgens de norm NTA 8776 goedgekeurd is. Het Provinciebestuur levert deze helmen aan.
 • De speed pedelec gebruiker moet in het bezit zijn van een rijbewijs B of rijbewijs AM, verzekeringsbewijs en kentekenbewijs, wanneer hij rondrijdt met de speed pedelec. Verzekeringsbewijs en kentekenbewijs zal aangeleverd worden door de provincie/Mobiel.
 • Enkel personeelsleden met een geschikt woon-werktraject krijgen door hun campagnecoördinator een speed pedelec toegewezen. Hiervoor wordt rekening gehouden met een aantal criteria:
  • In het bezit zijn van een rijbewijs B of AM
  • Enkele woon-werkafstand van minimaal 10 km
  • Woon-werktraject met zo weinig mogelijk kruisingen en weinig dens verkeer
  • Het woon-werktraject loopt bij voorkeur niet door een stadscentrum
 • De gebruiker van een speed pedelec dient zich bewust te zijn van de hogere snelheid van de speed pedelec, en dient zijn gedrag in het verkeer hierop aan te passen (vertragen van zodra je een kruising/kruispunt nadert, als je een tegenligger op een dubbelrichtingsfietspad kruist, via een hoffelijke belsignaal andere weggebruiker attent maken op je aanwezigheid …). De speed pedelec gebruiker zal hiertoe de nodige mondelinge uitleg krijgen bij de levering van de fiets.

6. Algemene verordening gegevensbescherming

De deelnemer gaat akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van de campagne.

Meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring

.